manhom: 463 Những điều cần biết về lợi nhuận trước thuế

Những điều cần biết về lợi nhuận trước thuế

767

Trừ các tổ chức xã hội hoặc các đơn vị sự nghiệp thì mọi doanh nghiệp đều hoạt động vì mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Tuy nhiên, lợi nhuận cũng được chia thành nhiều loại khác nhau để phục vụ cho từng mục đích phân tích, đánh giá cụ thể. Cùng bài viết đi tìm về chỉ tiêu lợi nhuận được quan tâm nhiều nhất, đó là lợi nhuận trước thuế.

1. Lợi nhuận trước thuế là gì?

Lợi nhuận trước thuế ở đây chính là lợi khoản thu nhập mà doanh nghiệp có được sau khi đã tính trừ các chi phí phải bỏ ra để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, nhưng chưa bao gồm chi phí về thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

2. Một số kiến thức cơ bản về lợi nhuận trước thuế

Mặc dù lợi nhuận trước thuế là khoản thu nhập của doanh nghiệp mà chưa tính trừ hết tất cả các loại chi phí liên quan, cụ thể là chi phí về thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế vẫn được coi là chi tiêu phản ánh một cách chính xác về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, là chỉ tiêu được lựa chọn làm tiêu chí đánh giá doanh nghiệp kinh doanh có lãi hay không, để đưa ra quyết định đầu tư. Cũng chính vì thế mà lợi nhuận trước thuế là chỉ tiêu không thể thiếu được trong các loại báo cáo, từ báo cáo tài chính cho đến báo cáo về thu nhập giao dịch, báo cáo lợi nhuận, lãi lỗ ...

>> Xem thêm: Cách kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm trước

Lợi nhuận trước thuế được đánh giá như vậy là bởi mặc dù chưa tính đến chi phí về thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn đã phản ánh được toàn diện về kết quả của quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, có những trường hợp mà doanh nghiệp thuộc diện được khấu trừ thuế, miễn giảm thuế, vì vậy mà lợi nhuận sau thuế trong trường hợp đó lại không phản ánh chính xác về kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trước thuế.

Lợi nhuận trước thuế thì chưa bao gồm chi phí về thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, tuy nhiên chi phí đó cũng là được xác định sau khi có kết quả cuối cùng về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Do đó mà thông tin, số liệu về lợi nhuận trước thuế được coi là đã bao gồm một cách đầy đủ các yếu tố quan trọng liên quan trực tiếp đến mọi hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy mà chỉ cần có thông tin về lợi nhuận trước thuế thì đã đủ cơ sở để đưa ra được các quyết định quan trọng liên quan đến sự vận hành của doanh nghiệp.

Lợi nhuận trước thuế thì đã bao gồm tất cả các khoản lợi nhuận có được từ nhiều hoạt động khác nhau của doanh nghiệp, từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính cho đến hoạt động đầu tư, tài chính và các hoạt động phát sinh khác. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế được xác định theo công thức sau:

Lợi nhuận trước thuế = Tổng doanh thu – Chi phí cố định – Chi phí phát sinh

Trong đó:

  • Tổng doanh thu: là toàn bộ doanh thu được thu về từ các hoạt động nói trên.
  • Chi phí cố định: là tất cả các khoản chi phí có tính chất cố định trong kinh doanh.
  • Chi phí phát sinh: là tất cả các chi phí phát sinh theo quá trình hoạt động mà không theo kế hoạch của doanh nghiệp.

Lợi nhuận trước thuế cũng được coi là kết quả để doanh nghiệp thực phân chia lợi nhuận. Tuy nhiên, vì đây là khoản lợi nhuận chưa bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Do đó khi dùng lợi nhuận này để phân chia thì cần lưu ý là phần lợi nhuận sau khi được phân chia phải tính và nộp đúng phần thuế phải nộp và cùng các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan. Tuy nhiên, cách này dễ làm phát sinh nhiều sai sót. Do đó, mà lợi nhuận trước thuế thường được sử dụng chủ yếu để phân tích tài chính hơn là làm chỉ tiêu để phân chia lợi nhuận.

>> Tìm hiểu: Phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay
>> Tham khảo thêm: Kinh nghiệm làm kế toán Thuế áp dụng cho mọi doanh nghiệp