Browsing: Chi phí - Giá thành

Hướng dẫn tính giá thành sản phẩm
1342

Hướng dẫn tính giá thành sản phẩm

Đối với các công ty sản xuất, việc tính giá thành sản phẩm là vô cùng quan trọng, đây cũng được xem là công việc khó khăn nhất của bộ phận kế toán sản xuất. …

Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán
1952

Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

Đây là tài khoản dùng để phản ánh giá vốn của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp...…