manhom: 171 Tìm hiểu về quy trình kế toán tài sản cố định phổ biến hiện nay

Tìm hiểu về quy trình kế toán tài sản cố định phổ biến hiện nay

510

1. Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp là gì?

Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp được hiểu đơn giản là những nghiệp vụ của kế toán liên quan đến tài sản cố định.

Những nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định thì được hiểu đơn giản là kế toán tài sản cố định. Trong doanh nghiệp thì TSCĐ phải có bộ hồ sơ riêng.  Hồ sơ này bao gồm: hợp đồng, hoá đơn mua TSCĐ, biên bản giao nhận TSCĐ, và các chứng từ, giấy tờ khác có liên quan. Tất cả được quy định rõ trong các quy định về quản lý tài sản cố định.

Đồng thời, mỗi tài sản cố định trong doanh nghiệp đều cần phải được phân loại, đánh số và có thẻ riêng. Việc này giúp cho công tác theo dõi TSCĐ được thuận lợi và chính xác.

Tham khảo sơ đồ sau về quy trình kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp:

2. Quy trình kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp

Nắm vững được quy trình kế toán tài sản cố định, sẽ giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định. Quy trình này bao gồm những nội dung chi tết như sau:

- Lập và thu thập các chứng từ ban đầu có liên quan đến TSCĐ. Các chứng từ này thường bao gồm: Biên bản bàn giao TSCĐ (tham khảo mẫu 01- TSCĐ), Biên bản kiểm kê TSCĐ (tham khảo Mẫu số 04- TSCĐ), Biên bản đánh giá lại TSCĐ (tham khảo mẫu 05 – TSCĐ).

- Tăng TSCĐ: mua mới, nhận góp vốn, điều chuyển từ đơn vị cấp trên hay có thể do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành, cũng có thể là đánh giá lại TSCĐ là những trường hợp tăng TSCĐ. 211- Tài sản cố định hữu hình; 212 - Tài sản cố định thuê tài chính; 213- Tài sản cố định vô hình là những tài khoản sử dụng để phản ánh vấn đề này.

- Giảm TSCĐ: Thanh lý khi hết hạn sử dụng, nhượng bán lại cho đơn vị khác, góp vốn liên doanh… là những trường hợp giảm tài sản cố định và sẽ được phản ánh tại tài khoản 711- Thu nhập khác, 811- Chi phí khác.

- Sự phân bổ một cách có hệ thống về mặt giá trị phải khấu hao của TSCĐ tính suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó, được hiểu là khấu hao TSCĐ. Nhằm thu hồi lại số vốn đã đầu tư mua sắm thì các doanh nghiệp sẽ thực hiện khấu hao.

- Tài sản sẽ không tránh được việc hư hỏng trong thời gian sử dụng, do vậy sẽ phát sinh nghiệp vụ sửa chữa.

Tài sản cố định có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Để quản lý tốt vấn đề này đòi hỏi doanh nghiệp có một quy trình kế toán quản lý tài sản cố định chuẩn cũng như mọi nhân viên phụ trách có kiến thức tốt về vấn đề này. Việc sử dụng phần mềm quản lý tài sản phần nào sẽ giúp cho công việc quản lý kế toán tài sản cố định dễ dàng và hiệu quả hơn.

>> Xem thêm: Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định tại doanh nghiệp