manhom: 157 Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

1594

1. Nguyên tắc kế toán của tài khoản giá vốn hàng bán

Đây là tài khoản dùng để phản ánh giá vốn của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ.

Không chỉ phản ánh những vấn đề đó, tài khoản giá vốn hàng bán còn dùng để phản ánh các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư. Ví dụ như một số tài khoản: Chi phí khấu hao; thanh lý BĐS đầu tư; chi phí nhượng bán, chi phí sửa chữa; chi phí nghiệp vụ cho thuê BĐS đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động (trường hợp phát sinh không lớn); …

Nếu doanh nghiệp của bạn là chủ đầu tư kinh doanh bất động sản thì khi chưa tập hợp được đầy đủ hồ sơ cũng như chứng từ có liên quan đến tất cả các khoản chi phí có liên quan đến công việc đầu tư và xây dựng bất động sản nhưng doanh nghiệp lại đã phát sinh doanh thu nhượng bán bất động sản. Lúc này, công việc của kế toán đó là trích trước một phần chi phí để tạm tính giá vốn hàng bán. Và lưu ý rằng, cần phải hạch toán số chi phí đã trích trước vào giá vốn hàng bán khi doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan.

Riêng phần chênh lệch giữa số chi phí đã trích trước cao hơn số chi phí thực tế phát sinh sẽ được doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá vốn hàng bán của kỳ thực hiện quyết toán.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán

Ở đây xét đến trường hợp doanh nghiệp sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên thì khi đó:

  • Bên Nợ của tài khoản giá vốn hàng bán

  • Phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ với trường hợp là hoạt động sản xuất, kinh doanh
  • Phản ánh số khấu hao BĐS đầu tư dùng để cho thuê hoạt động trích trong kỳ với trường hợp là hoạt động kinh doanh BĐS đầu tư
  • Bên Có của tài khoản giá vốn hàng bán

  • Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang tài khoản 911 – tài khoản “Xác định kết quả kinh doanh”;
  • Toàn bộ chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư phát sinh trong kỳ nhằm mục đích xác định kết quả hoạt động kinh doanh cũng sẽ được kết chuyển và ghi vào bên có Tài khoản giá vốn hàng bán.

Lưu ý rằng tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán không có số dư cuối kỳ.

Với những kiến thức cơ bản trên, hy vọng doanh nghiệp sẽ làm tốt công việc quản lý và hạch toán tài khoản giá vốn hàng bán 632.

>> Xem thêm: Hiệu quả áp dụng phần mềm tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
>> Thông tin liên quan: Các phương pháp tính giá thành sản phẩm theo thông tư 200