manhom: 294 Quy định chi tiết về thời gian khấu hao tài sản cố định

Quy định chi tiết về thời gian khấu hao tài sản cố định

690

Tài sản cố định là một trong những yếu tố quan trọng, có tác động trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy mà mọi hoạt động liên quan đến việc sử dụng tài sản cố định cũng cần được thực hiện đúng đắn và quản lý chặt chẽ, một trong số đó là việc xác định thời gian cho việc khấu hao tài sản. Cùng bài viết đi tìm hiểu rõ hơn các quy định liên quan đến thời gian khấu hao tài sản cố định.

1. Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là một loại tư liệu lao động được sử dụng nhằm phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản cố định thì thường có giá trị lớn và tham gia vào nhiều chu kì sản xuất kinh doanh, chính vì vậy mà doanh nghiệp phải thực hiện trích khấu hao cho tài sản cố định.

2. Xác định thời gian khấu hao tài sản cố định

Để việc sử dụng tài sản cố định thu được hiệu quả và lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp thì một trong những yêu cầu là phải xác định được chính xác thời gian trích khấu hao cho tài sản cố định.

Với những tài sản cố định được mua mới hay mới được hình thành thì xác định thời gian trích khấu hao theo “Khung thời gian trích khấu hao tài sản” được quy định rõ trong Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính.

Thời gian trích khấu hao tài sản của một số loại tài sản cố định theo “Khung thời gian trích khấu hao tài sản” được quy định rõ trong Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính như sau:

Như vậy, với mỗi loại tài sản cố định cụ thể thì sẽ được quy định một mức thời gian khấu hao cụ thể như trên.

Trong trường hợp doanh nghiệp mua lại hoặc nhận được tài sản cố định đã qua sử dụng thì thời gian khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp xác định cho tài sản đó sẽ theo công thức sau:

 

 

Giá trị hợp lý của TSCĐ

 

 

Thời gian trích khấu hao

=

 

x

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại theo TT45 của BTC

 

 

Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% (hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường)

 

 

Mặc dù Bộ tài chính có đưa ra khung thời gian chuẩn để trích khấu hao cho tài sản cố định, tuy nhiên tùy thuộc vào đặc điểm và tình hình sản xuất kinh doanh của mình, thì doanh nghiệp vẫn có thể lựa chọn thời gian trích khấu khao tài sản cố định khác với khung thời gian mà Bộ tài chính ban hành. Khi đó, doanh nghiệp phải lập phương án thay đổi thời gian trích khấu hao để trình bày rõ các nội dung gồm:

+ Thời gian sử dụng tài sản cố định theo thiết kế của nhà sản xuất;

+ Thực trạng tình hình tài sản cố định;

+ Ảnh hưởng của việc thay đổi thời gian khấu hao tài sản cố định đến kết quả sản xuất kinh doanh và kế hoạch trả nợ cho các nguồn hình thành nên tài sản.

Sau khi hoàn thành phương án trên thì doanh nghiệp thực hiện nộp cho các cơ quan nhà nước và các đơn vị có liên quan, phương án sau khi được các cơ quan chức năng duyệt sẽ phải thông báo đến cơ quan thuế.

Như vậy bài viết đã trình bày khái quát về nội dung thời gian khấu hao tài sản cố định. Hi vọng đã cung cấp những kiến thức tham khảo hữu ích, giúp những người làm kế toán xác định và lựa chọn được mức thời gian hợp lý để trích khấu hao cho các tài sản cố định trong doanh nghiệp.

>> Hiệu quả quản lý tài sản với phần mềm quản lý tài sản BRAVO
>> Tham khảo thêm: Cách phân biệt tài sản và nguồn vốn dễ hiểu