manhom: 441 Những vấn đề liên quan đến quy chế trả lương trong doanh nghiệp

Những vấn đề liên quan đến quy chế trả lương trong doanh nghiệp

1043

Tiền lương không chỉ là yếu tố liên quan đến lợi ích của người lao động mà còn đến cả lợi ích kinh tế của doanh nghiệp. Do đó, để đảm bảo có căn cứ pháp lý liên quan đến tiền lương, giúp hai bên có cơ sở để tiến hành thỏa thuận các vấn đề liên quan đến tiền lương thì doanh nghiệp phải xây dựng được quy chế trả lương của mình. Cùng bài viết đi tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến quy chế trả lương trong doanh nghiệp.

1. Quy chế trả lương là gì?

Quy chế trả lương là văn bản do doanh nghiệp ban hành nhằm quy định một cách chi tiết và cụ thể các vấn đề về tiền lương và các khoản phải trả khác cho người lao động trong doanh nghiệp.

Như vậy có thể nói là quy chế trả lương ra đời như là một căn cứ hợp pháp giúp thể hiện được ý chí của doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan đến các khoản phải trả người lao động. Và cũng nhờ có quy chế trả lương mà người lao động và doanh nghiệp có cơ sở để tiến hành thỏa thuận tiền lương và các khoản phụ cấp, phúc lợi khác.

2. Những vấn đề liên quan đến quy chế trả lương trong doanh nghiệp:

Liên quan đến quy chế trả lương thì cần lưu ý là mặc dù quy chế trả lương là văn bản do chính doanh nghiệp được toàn quyền chủ động xây dựng tuy nhiên vẫn phải nằm trong khuôn khổ tuân thủ theo những quy định của Chính phủ liên quan đến vấn đề này, như các quy định sau:

  • Bộ luật lao động năm 2019;
  • Luật doanh nghiệp năm 2020;

Những quy định chung mà Chính phủ ban hành sẽ đóng vai trò là tạo khung pháp lý cơ sở cho các vấn đề liên quan đến tiền lương và các khoản phải trả người lao động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo được lợi ích kinh tế cho phía doanh nghiệp thì với các vấn đề chi tiết, doanh nghiệp sẽ được phép tự quy định dựa trên các căn cứ là:

  • Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp;
  • Biên bản họp về việc thông qua quy chế trả lương của doanh nghiệp;

Và đề quy chế trả lương mà doanh nghiệp xây dựng có hiệu lực pháp lý thì phải được Sở Lao động – Thương binh xã hội nơi doanh nghiệp đóng cơ sở làm việc thừa nhận.

Quy chế trả lương là văn bản mà doanh nghiệp quy định nên sẽ có hiệu lực áp dụng với mọi người lao động làm việc cho doanh nghiệp. Còn với những người lao động khác thì đó sẽ là cơ sở để đánh giá chế độ đãi ngộ mà doanh nghiệp đưa ra khi có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp. Do đó mà, quy chế trả lương phải trình bày được rõ ràng về mức lương trả cho người lao động theo từng vị trí và chức danh, lương đóng BHXH, lương thử việc và cách tính lương cùng mức phụ cấp tương ứng với các khoản phụ cấp và phúc lợi. Bên cạnh đó, quy chế trả lương cũng phải trình bày được về chế độ và thủ tục xét nâng lương cho người lao động.

Như vậy, có thể thấy là mọi vấn đề liên quan đến các khoản thù lao mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động sẽ được trình bày chi tiết trong quy chế trả lương. Do đó mà doanh nghiệp cần xây dựng được một quy chế trả lương hợp lý thì mới thu hút và khuyến khích được người lao động.

>> Tham khảo: Phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương của BRAVO.
>> Thông tin liên quan: Lương cơ bản năm 2021 có gì thay đổi không?