manhom: 153 Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định tại doanh nghiệp

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định tại doanh nghiệp

729

Tài sản cố định trong quá trình sử dụng đương nhiên sẽ hao mòn theo thời gian. Những hao mòn này cần được tính toán cẩn thận để theo dõi hợp lý theo đúng quy định của nhà nước. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc những nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định tại doanh nghiệp để bạn làm tốt công việc này.

Cơ sở pháp lý của nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định tại doanh nghiệp

Dưới đây là những thông tư quy định về cách trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp.

 • Thông tư 45/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 10/06/2013. Thông tư này hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
 • Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 02/08/2014. Thông tư này hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp, văn bản.
 • Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2015. Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 06/08/2015. Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp, văn bản.

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp

Dưới đây là những nguyên tắc kế toán cần tuân thủ đúng khi tiến hành trích khấu hao tài sản:

 • Các tài sản hiện có của Doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, bao gồm cả tài sản cho thuê hoạt động.
 • Việc trích khấu hao được bắt đầu từ ngày TSCĐ tăng và thôi trích khi TSCĐ giảm.
 • Đối với các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng thì có thể trích khấu hao theo nguyên giá tạm tính. Bước tiếp theo, Doanh nghiệp xác định được nguyên giá chính xác của tài sản thì phải điều chỉnh lại mức trích khấu hao theo hướng dẫn tại Thông tư 45.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động có lãi, việc trích khấu hao sẽ nhanh. Tuy nhiên vẫn phải theo nguyên tắc tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng.
 • Lập thông báo gửi Cơ quan thuế quản lý trực tiếp về lựa chọn phương pháp trích khấu hao đó là việc doanh nghiệp cần làm trước khi sử dụng và trích khấu hao tài sản.

Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong Doanh nghiệp

Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ theo pháp luật thuế khi thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thuộc sở hữu của Doanh nghiệp hoặc đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thuê mua tài chính.
 • Tài sản được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phúc lợi cho người lao động của Doanh nghiệp.
 • Tài sản phải có đầy đủ hóa đơn và chứng từ hợp pháp theo quy định của Pháp luật.
 • Tài sản này phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của Doanh nghiệp.
 • Phải có chứng từ, không dùng tiền mặt khi thanh toán các khoản chi phí mua tài sản.
 • Lưu ý rằng: mức trích khấu hao tài sản vượt mức hướng dẫn của Thông tư 45/2013/TTBTC (về thời gian trích khấu hao; phương pháp trích khấu hao).

>> Phần mềm quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp hiệu quả nhất
>> Xem thêm: Quy định chi tiết về thời gian khấu hao tài sản cố định