manhom: 65 Hướng dẫn quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

Hướng dẫn quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

4858

Tài sản cố định là một phần tài sản vô cùng quan trọng trong mọi doanh nghiệp. Việc quản lý tài sản này cũng khá phức tạp và chịu sự chi phối của nhiều quy định khắt khe thuộc chế độ Tài chính – Kế toán. Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp để bạn đọc có thêm nguồn tài liệu tham khảo cho công việc của mình.

Định nghĩa tài sản cố định

Theo các văn bản, quy định của nhà nước thì: Tài sản cố định (TSCĐ) được hiểu là những tư liệu sản xuất chuyên dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tài sản cố định phải có giá trị lớn và dùng được vào nhiều chu kì sản xuất.

Theo phân loại thì có 3 loại TSCĐ gồm:

  • TSCĐ hữu hình
  • TSCĐ vô hình
  • TSCĐ thuê tài chính

Nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

Lưu ý rằng, những nguyên tắc này chính là kim chỉ nam hướng dẫn quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp mà kế toán cần phải chú ý để làm theo:

  • Điều kiện để một tài sản là tài sản cố định bao gồm:

+) Tài sản cố định phải có thời gian sử dụng trên 1 năm.

+) Nguyên giá của tài sản cố định phải từ 30 triệu đồng trở lên.

+) Tài sản cố định sẽ mang lại lợi ích trong tương lai cho doanh nghiệp.

  • Nguyên tắc trong công tác quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

+) Tất cả tài sản cố định trong doanh nghiệp cần có một bộ hồ sơ riêng để quản lý gồm có: Hợp đồng mua bán tài sản, Hóa đơn mua tài sản, Biên bản giao nhận tài sản, các Chứng từ và giấy tờ liên quan khác như xuất xứ, tờ khai hải quan (với các hàng hóa nhập khẩu), giấy tờ (phiếu) đánh giá chất lượng, …

+) Mọi tài sản cố định cần được doanh nghiệp phân loại rồi đánh số riêng. TSCĐ phải luôn luôn được dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ.

+) TSCĐ cần được quản lý những vấn đề sau một cách kịp thời và chính xác: nguyên giác, số hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

Lưu ý rằng: Giá trị còn lại trên sổ kế toán của TSCĐ được tính bằng công thức:

Giá trị còn lại trên sổ sách kế toán = Nguyên giá của tài sản cố định - Số hao mòn luỹ kế của TSCĐ

Đối với những loại TSCĐ không cần dùng và đang chờ thanh lý tài sản nhưng chưa hết khấu hao cần phải thực hiện công tác quản lý, theo dõi, bảo quản theo các quy định hiện hành và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Đối với những tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh như những tài sản cố định thông thường thì doanh nghiệp vẫn cần thực hiện công tác quản lý chặt chẽ.

Việc quản lý tài sản này ngoài bản thân doanh nghiệp cũng như mỗi kế toán đảm nhiệm công việc cần phải nắm rõ những hướng dẫn ở trên thì mới có thể nhờ đến sự “trợ giúp” của các phần mềm quản lý tài sản chuyên nghiệp.

Hiện tại, trên thị trường có rất nhiều phần mềm có thể hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tốt tài sản cố định, trong đó Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO là một đơn vị uy tín có sản phẩm được nhiều doanh nghiệp tin dùng trong gần 22 năm qua.

>> Thông tin liên quan: Quy định chi tiết về thời gian khấu hao tài sản cố định