manhom: 173 Giới thiệu quy định khấu hao tài sản cố định mới nhất

Giới thiệu quy định khấu hao tài sản cố định mới nhất

397

1. Một số hiểu biết về khấu hao tài sản cố định

Việc định giá, tính toán cũng như phân bổ một cách có hệ thống giá trị của tài sản do sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng được hiểu là khấu hao tài sản cố định. Số tiền khấu hao TSCĐ sẽ được doanh nghiệp tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong suốt thời gian sử dụng tài sản cố định.

Hao mòn tài sản cố định có thể là do sự hao mòn về giá trị trong quá trình sử dụng do hao mòn tự nhiên hoặc do tiến bộ khoa học công nghệ. Việc khấu hao mang lại nhiều ý nghĩa cho doanh nghiệp, ví dụ như: tính được giá thành sản phẩm chính xác từ đó xác định được lợi nhuận chính xác. Đồng thời việc khấu hao cũng là cơ sở cho việc tái sản xuất và tái đầu tư.

2. Quy định khấu hao tài sản cố định mới nhất

Thông tư 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) tại cơ quan, tổ chức, đơn vị vừa được Bộ tài chính ban hành. Thông tư này nêu rõ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định, bao gồm TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình.

Theo thông tư này thì:

  • Những tài sản có hình thái vật chất, đồng thời có kết cấu độc lập hay là một hệ thống bao gồm nhiều bộ phận riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hoặc một số chức năng nhất định đồng thời nó cần thỏa mãn đồng thời cả 2 tiêu chuẩn như sau: Có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên; có nguyên giá từ 10 triệu đồng trở lên thì được xếp vào TSCĐ hữu hình.
  • Những tài sản không có hình thái vật chất mà doanh nghiệp đã đầu tư chi phí nhằm tạo lập tài sản hay nó được hình thành qua quá trình hoạt động, thỏa mãn đồng thời cả 2 tiêu chuẩn trên thị được xếp vào TSCĐ vô hình.

Ngoài ra, thông tin này cũng nêu các nguyên tắc tính khấu hao TSCĐ. Theo đó, nếu là TSCĐ tại đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên cũng như chi đầu tư, hay thuộc đối tượng phải tính đủ khấu hao TSCĐ vào trong giá dịch vụ thì khi đó thực hiện theo quy định áp dụng cho doanh nghiệp.

Còn trường hợp áp dụng cho TSCĐ tại đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc trường hợp trên được sử dụng trong hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết mà không hình thành pháp nhân mới thì doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau:

  • Ngày TSCĐ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh, cũng chính là lúc trích khấu hao TSCĐ… Ngày kết thúc việc sử dụng TSCĐ vào kinh doanh, cho thuê chính là thời điểm thôi trích khấu hao.
  • Chi phí khấu hao TSCĐ phải được phân bổ cho từng hoạt động để hạch toán chi phí tương ứng.

Ngày 2/7/2018 là thời điểm mà Thông tư 45/2018/TT-BTC này có hiệu lực, các doanh nghiệp chú ý để thực hiện đúng theo quy định của nhà nước.

>> Phần mềm quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp hiệu quả nhất
>> Xem thêm: Các phương pháp định giá tài sản doanh nghiệp