manhom: 55 Chức năng quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

Chức năng quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

1700

Chức năng quản trị nhân sự trong doanh nghiệp là gì? Tại sao nó lại quan trọng? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau:

1. Chức năng quản trị nhân sự trong doanh nghiệp số 1: Chức năng thu hút.

Thu hút là chức năng đầu tiên, cán bộ nhân sự phải thực hiện các chính sách và biện pháp nhất định để thu hút nguồn nhân lực. Các công việc chủ yếu phải làm như: giới thiệu phân tích biên chế chức vụ, lập kế hoạch cung cầu nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, tuyển người, khảo sát, thông báo tuyển, lựa chọn, thu nhận và bố trí công việc.

Chức năng đầu tiên này cần được làm tốt thì mới thu hút được nhiều nhân tài và thực hiện tiếp các chức năng sau này của việc quản trị nhân sự trong doanh nghiệp.

2. Chức năng quản trị nhân sự trong doanh nghiệp số 2: Chức năng điều chỉnh phối hợp

Khi đã tuyển dụng được các nhân sự giỏi rồi thì doanh nghiệp phải điều phối để phát huy tốt nhân sự này. Chức này này là tạo nên sự phối hợp tương đồng giữa cán bộ công nhân viên với nhau thống nhất hòa quện cùng doanh nghiệp về các mặt tổ chức, tư tưởng, tình cảm, tâm lý, nhận thức cá nhân đồng nhất với ý niệm của tổ chức, hành động cá nhân hoà hợp với quy định của tổ chức. Khi các cá nhân có được sự hòa quyện thì họ nó có thể phát duy tốt sức mạnh tập thể để đưa công ty phát triển bền vững được.

3. Chức năng quản trị nhân sự trong doanh nghiệp số 3: Chức năng động viên

Đây chính là việc doanh nghiệp cần đưa ra những chính sách đãi ngộ tốt và tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cá nhân phát huy được năng lực của mình.

Cụ thể chức năng này được triển khai như sau: Thông qua những chính sách thích đáng như khen thưởng những người cống hiến nhiều cho tổ chức, nhằm mục đích ổn định đội ngũ cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp, khuyến khích tính tích cực của mọi người, phát động và duy trì thi đua, nâng cao năng suất lao động cho tổ chức.

4. Chức năng khai thác

Đây là chức năng chính của quản trị nguồn nhân lực. Đó là công việc bồi dưỡng và nâng cao các tố chất cũng như kỹ năng làm việc của cán bộ, công nhân viên, làm cho họ phát huy hết khả năng của mình, thực hiện tối đa giá trị cá nhân của họ.

>> Phần mềm quản lý nhân sự, lương, bảo hiểm xã hội tốt nhất
>> Cách thức xây dựng quy trình quản lý nhân sự