manhom: 77 Cách lập dự toán tiền mặt

Cách lập dự toán tiền mặt

6650

Doanh nghiệp luôn cần lưu trữ một lượng tiền mặt nhất định để đảm bảo việc chi tiêu. Nếu quá ít lượng tiền này sẽ gây ra tình trạng không kịp thời có tiền chi cho một số công việc cấp bách. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp để quá nhiều lượng tiền mặt thì sẽ gây ra tình trạng lãng phí. Do vậy, doanh nghiệp sẽ lập dự toán tiền mặt để có được con số phù hợp. Dưới đây là cách lập dự toán tiền mặt để bạn đọc tham khảo.

1. Những thành phần cấu tạo nên bảng dự toán tiền mặt

Một bản dự toán tiền mặt cần đảm bảo có 4 phần sau:

  • Phần thu
  • Phần chi
  • Phần cân đối thu chi
  • Phần tài chính.

2. Cách lập dự toán tiền mặt

Như đã trình bày 4 phần cấu thành nên một bảng dự toán tiền mặt, việc lập dự toán cũng dựa vào việc lập những thành phần cấu tạo của nó. Cụ thể như sau:

  • Phần thu

Để lập dự toán phần thu, doanh nghiệp cần lên được cụ thể số dư tiền mặt tồn quỹ đầu kỳ cộng với tất các khoản thu tiền mặt trong kỳ. Tổng này chính là phần thu trong kỳ của doanh nghiệp để có được định hướng chi tiêu của mình.

  • Phần chi

Với phần này, doanh nghiệp cần lên được toàn bộ các khoản chi phí sản xuất dự kiến trong kỳ của mình. Tất cả các khoản này bao gồm toàn bộ các khoản thu chi như:

- Chi mua nguyên vật liệu trực tiếp
- Chi trả lương lao động trực tiếp
- Các khoản chi phí sản xuất chung…
- Cần lên kế hoạch cho cả các khoản chi thuế
- Chi mua tài sản cố định (nếu có)
- Chi trả tiền vay ngân hàng hoặc tiền lãi cổ phần (nếu có)

  • Phần cân đối thu chi

Từ những phần thu và chi đã hoạch định được ở trên, doanh nghiệp sẽ dễ dàng đưa ra được cân đối thu chi trong kỳ của mình. Có 2 trường hợp xảy ra: Nếu bội chi phương án có thể cân nhắc đó là doanh nghiệp có kế hoạch vay tiền mặt ở ngân hàng. Với trường hợp bội thu, doanh nghiệp nên cân nhắc việc thể trả bớt các món nợ vay hoặc đem đầu tư ngắn hạn.

  • Phần tài chính

Phần này sẽ phản ánh một cách chi tiết việc vay và trả nợ vay, trả lãi tiền nợ vay trong kỳ để hỗ trợ cho nhu cầu tiền mặt của doanh nghiệp.

Một bí quyết nhỏ đó là không nên lập dự toán tiền mặt trong khoản thời gian quá dài bởi có quá nhiều biến động có thể xảy ra. Mặt khác, tiền có khả năng mất giá theo thời gian nên việc lập dự toán cần xây dựng trong thời gian càng ngắn càng tốt.

Thời gian lập bảng dự toán tiền mặt tốt nhất là bao nhiêu còn phụ thuộc vào quy mô cũng như cách thức kinh doanh của từng doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp lớn thì lập dự toán hàng ngày. Tuy nhiên, thông thường, dự toán tiền mặt được lập theo quý hoặc theo tháng.

>> Phần mềm quản lý sản xuất của BRAVO hỗ trợ lập dự toán sản xuất
>> Xem thêm: Cách gia tăng các chi phí hợp lý của doanh nghiệp