manhom: 148 Các phương pháp định giá tài sản doanh nghiệp

Các phương pháp định giá tài sản doanh nghiệp

868

Các phương pháp định giá tài sản doanh nghiệp cần được hiểu và thực hiện như thế nào cho đúng sẽ là nội dung mà chúng tôi đề cập trong bài viết dưới đây.

1. Phương pháp định giá tài sản doanh nghiệp số 1: định giá theo giá trị nội tại

Giá trị nội tại của doanh nghiệp được hiểu là tổng giá trị được đánh giá của các bộ phận cấu thành tài sản của doanh nghiệp theo phương pháp kế toán hiện hành.

Sử dụng phương pháp này là cách để phản ánh giá trị thực chất, giá bán từng phần các tài sản hiện có của doanh nghiệp ở thời điểm định giá. Để xác định tổng tài sản của doanh nghiệp thì đơn giản là chúng ta sẽ dựa vào số liệu trên bảng cân đối kế toán. Ta tính tổng tất cả các giá trị như: tài sản lưu động, tài sản cố định, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn. Lưu ý rằng: giá trị các tài sản trên đã được điều chỉnh và đánh giá lại theo giá hiện hành ở thời điểm đánh giá, là giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp chính là tên gọi của giá trị doanh nghiệp nếu được xác định theo phương pháp.

Khi sử dụng phương pháp định giá tài sản doanh nghiệp số 1: định giá theo giá trị nội tại, chúng ta cần dựa vào chứng từ, sổ sách kế toán liên quan, các báo cáo kế toán hàng năm của doanh nghiệp trong những năm gần nhất, vật tư, hàng hóa, tiền vốn, các báo cáo kiểm kê tài sản, các tài liệu khác về đầu tư tài chính, các biên bản đối chiếu công nợ, các hợp đồng liên doanh liên kết (nếu có)…

2. Phương pháp định giá tài sản doanh nghiệp số 2: định giá căn cứ vào hiệu suất và khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Có những lý thuyết cho rằng doanh nghiệp không phải đơn thuần là tổng số số học giá trị các tài sản hiện có mà là một hệ thống phức tạp các giá trị kinh tế được đo bằng khả năng sinh lời của doanh nghiệp, nếu lấy đây là cơ sở căn cứ xem xét thì chúng ta có phương pháp định giá tài sản số 2 này.

Nếu chúng ta nhìn nhận giá trị doanh nghiệp như vậy và sẽ có một số phương pháp định giá như sau:

  • Phương pháp lợi nhuận
  • Phương pháp hiện tại hóa dòng thu nhập của doanh nghiệp trong tương lai
  • Phương pháp hiện tại hóa lợi tức cổ phần       

3. Phương pháp định giá tài sản doanh nghiệp số 3: Phương pháp kết hợp

Đây chính là tổng hòa của 2 phương pháp trên, do vậy nó sẽ nhìn nhận doanh nghiệp như một tổng thể các yếu tố kinh tế hợp thành. Có 2 yếu tố chính đó là:

  • Các yếu tố vật chất (tài sản hữu hình)
  • Các yếu tố phi vật chất được coi là tài sản vô hình của doanh nghiệp. Những yếu tố này có thể là: uy tín doanh nghiệp, vị trí địa lý thuận lợi, trình độ quản lý doanh nghiệp, bí quyết công nghệ, các mối liên hệ khách hàng, khả năng nghề nghiệp người lao động…

Nếu xem xét như vậy thì quy mô lợi nhuận của một doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào giá trị các loại tài sản hữu hình mà cả tài sản vô hình.

Đây là phương pháp khắc phục được những nhược điểm của 2 phương pháp trên bởi nó phép đánh giá giá trị doanh nghiệp gồm cả giá trị các tài sản hữu hình và tài sản vô hình. Bên cạnh đó, phương pháp định giá tài sản kết hợp này còn có thể xét đến lợi ích kinh tế của cả người mua và người bán. Nhờ những ưu điểm nổi bật như vậy mà nó được sử dụng phổ biến trong các nước có nền kinh tế thị trường.

>> Phần mềm quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp hiệu quả nhất
>> Xem thêm: Hướng dẫn cách lập sổ chi tiết vật tư hàng hóa