manhom: 78 Biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất

Biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất

1341

Bài viết dưới đây sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu về các Biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất.

Vai trò của các biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính Doanh nghiệp vừa và nhỏ giúp cho các chủ thể liên quan có được cái nhìn tổng thể nhất về tài chính doanh nghiệp:

 • Với nhà quản trị: Nhìn vào các báo cáo này, nhà quản trị có thể bao quát được tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của công ty. Từ đó dễ dàng đưa ra được các chiến lược phát triển phù hợp trong ngắn hạn cũng như dài hạn một cách đúng đắn và kịp thời.
 • Với nhà đầu tư: Nhà đầu tư luôn quan tâm đến nguồn vốn mình bỏ ra làm ăn có lãi hay không, họ chỉ cần nhìn vào các báo cáo này là biết. Từ đó, cho mình được các quyết định đầu tư trong tương lai.
 • Với ngân hàng: Cân nhắc được có nên tiếp tục cho Doanh nghiệp vay vốn kinh doanh hay không vì các chỉ số trên các báo cáo có thể cho thấy được khả năng trở nợ của Doanh nghiệp.
 • Với nhà cung ứng: Cân nhắc có tiếp tục hợp tác, hoặc bán hàng chịu cho doanh nghiệp hay không, dựa trên khả năng thanh toán. Những điều này cũng hoàn toàn thể hiện trên các bảng báo cáo tài chính.

Các mẫu mẫu Báo cáo tài chính Doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Bảng cân đối kế toán   

 • Bảng cân đối kế toán hay có thể coi là báo cáo về tình hình tài chính - phản ánh tổng quát tình hình tài sản của DN về mặt giá trị và nguồn gốc tại một thời điểm nhất định. Gồm 2 phần: Tài sản, Nguồn vốn.
 • Bảng cân đối kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được lập theo Mẫu số B01DNN
 • Bảng cân đối tài khoản

 • Bảng cân đối tài khoản (hay còn gọi bảng cân đối phát sinh tài khoản kế toán) là bảng tổng hợp tất cả những tài khoản phát sinh trong kỳ hạch toán của doanh nghiệp, thể hiện chi tiết số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ của những tài khoản đó.
 • Bảng cân đối tài khoản được lập theo Mẫu số F01DNN
 • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh

 • Báo cáo kết quả kinh doanh, hay còn gọi là bảng báo cáo lãi lỗ, chỉ ra sự cân bằng giữa thu nhập (doanh thu) và chi phí trong từng kỳ kế toán.
 • Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được lập theo Mẫu số B02DNN
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ                                   

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay báo cáo dòng tiền mặt là một loại báo cáo tài chính thể hiện dòng tiền ra và dòng tiền vào của một tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định (tháng, quý hay năm tài chính).
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo Mẫu số B03-DNN
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của BCTC, dùng để phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính được lập theo Mẫu số B09-DNN. Xem Hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính 

>> Xem thêm: Những Phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay
>> Các vấn đề khi áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam