manhom: 406 Tổng quan kiến thức về chi phí trả trước ngắn hạn

Tổng quan kiến thức về chi phí trả trước ngắn hạn

63

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thì có nhiều trường hợp để đảm bảo tính liên tục trong khi vận hành thì doanh nghiệp thường trả trước luôn một số chi phí chắc chắn sẽ phát sinh. Việc trả trước đó có thể là trả trước cho nhiều kỳ kế toán hoặc tính cho một kỳ kế toán. Cùng bài viết đi tìm hiểu cụ thể về chi phí mà trả trước tính cho một kỳ kế toán – Chi phí trả trước ngắn hạn.

  1. Khái niệm về chi phí trả trước

Chi phí trả trước chính là số tiền mà doanh nghiệp thực hiện chi trước cho những khoản chắc chắn sẽ phát sinh tương lai, nghĩa là thay vì mỗi lần đến hạn mới chi trả thì doanh nghiệp tính toán và chi trước toàn bộ khoản chi đó.

Việc trả trước có thể là cho nhiều kỳ kế toán hoặc cũng có thể là chỉ tính cho mỗi kỳ kế toán cụ thể. Số tiền mà doanh nghiệp trả trước cho nhiều kỳ kế toán (thường là có thời hạn trên 1 năm) thì gọi là chi phí trả trước dài hạn. Còn số tiền trả trước mà chỉ tính cho một kỳ kế toán thì gọi là chi phí trả trước ngắn hạn.

Nói cách khác, chi phí trả trước ngắn hạn là số tiền mà doanh nghiệp thực hiện trả trước cho các chi phí liên quan đến việc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong 1 kỳ kế toán.

  1. Chi phí trả trước ngắn hạn trong doanh nghiệp

Chi phí trả trước là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp thực hiện chi trước cho các khoản chi chắc chắn sẽ phát sinh để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó mà chi phí trả trước ngắn hạn sẽ liên quan đến các khoản sau: chi phí về thuê nhà xưởng, văn phòng, các loại bảo hiểm, chi phí về công cụ dụng cụ, …

Và chi phí trả trước ngắn hạn là khoản chi trích trước tính cho một kỳ kế toán (thường là từ 1 năm trở xuống). Chính vì thời hạn là ngắn nên chi phí trả trước ngắn hạn thường là áp dụng cho các khoản chi nhỏ lẻ, có giá trị không lớn và liên quan chủ yếu đến chi phí về công cụ dụng cụ.

Khi doanh nghiệp thực hiện trích trước chi phí cho 1 kỳ kế toán thì hạch toán như sau:

Nợ TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 152, 153, 334, 338, …

Định kỳ đến khi thực tế phát sinh chi phí đó thì kế toán thực hiện hạch toán việc phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn như sau:

Nợ TK 627, 641, 642, …

Có TK 142

Vì là chi phí trả trước ngắn hạn tính cho thời hạn 1 năm đổ lại nên thường thời gian định kỳ để tính phân bổ sẽ thường là theo tháng. Và để đảm bảo việc phân bổ chi trí trả trước ngắn hạn là chính xác thì kế toán cần phải theo dõi chi tiết việc phân bổ để nắm bắt được số tiền đã được phân bổ vào chi phí sản xuất và số chưa được tính vào chi phí.

Liên quan đến chi phí trả trước ngắn hạn thì kế toán cần lưu ý là hiện nay theo thông tư mới của Bộ tài chính là 133 hay 200 thì không còn sử dụng đến khoản mục là chi phí trả trước ngắn hạn nữa mà liên quan đến chi phí trả trước sẽ dùng chung một khoản mục là chi phí trả trước dài hạn – 142. Còn những doanh nghiệp mà vẫn áp dụng chế độ kế toán theo QĐ48 thì vẫn sử dụng tài khoản chi phí trả trước ngắn hạn như trước đây.